การรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll)

มาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
     สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (The Association of Thai Software Industry : ATSI)   ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสากรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ได้ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สามารถผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับประเทศ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงกำหนดการรองรับมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) โดยมีการรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีการแบ่งซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองออกเป็น 3 ระดับ ตามระดับความสามารถของซอฟต์แวร์ ได้แก่
 ● ระดับ Platinum : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมขั้นสูง (คุณสมบัติสูงสุด)
 ● ระดับ Titanium : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (คุณสมบัติระดับกลาง)
 ● ระดับ Gold : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่มีคุณสมบัติระดับพื้นฐาน
     
      ดังนั้น องค์กรธุรกิจที่มองหาซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ให้สังเกตตราสัญลักษณ์ดังรูป