โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENiUS GL)

          เป็นโปรแกรมบัญชีภาษาไทยบน Windows ที่สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากจะควบคุมดูแลความถูกต้องของงานด้านบัญชีแล้ว ยังเน้นให้ใช้งานง่ายคล่องตัวด้วย Icon มีรายงานสวยงามน่าอ่านสบายตา ด้วยสีสันบนจอภาพผู้ใช้ทำงานได้ตลอดวันโดยไม่เบื่อหน่ายไฮเทคด้วยระบบ Multimedia มี Utility ที่ช่วยในการทำงาน เช่น เครื่องคิดเลขช่างคิด การสำรองข้อมูลอันมีค่า ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ 2 ระบบ ได้แก่

โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) : ซึ่งรองรับธุรกิจทั่วไปทุกธุรกิจระบบ GENiUS Business Accounting เจาะลึกเพื่อดูแลงานทั้งด้านการขาย และด้านการซื้อตั้งแต่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบสั่งใบส่ง การสั่งซื้อตลอดจนสินค้าคงคลัง

โปรแกรมรักษาความปลอดภัย (SC) : ที่จะขาดไม่ได้เพื่อเสริมการทำงานของระบบบัญชีรวมให้มีความรัดกุม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENiUS GL)

          เป็นระบบการบันทึกรายการค้าและรายงานผลข้อมูลทางการเงินในขณะที่บันทึกรายการค้ามีการตรวจสอบยอดรวมของเดบิตและเครดิต เก็บรายการค้าจำแนกตามประเภทของสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้สามารถทำรายงานงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วตรงตามเวลาที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ ในปัจจุบันและการวางแผนงานในอนาคต

คุณสมบัติพิเศษของระบบ GL

● รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และธุรกิจด้านการผลิต
● รองรับการทำบัญชีในรูปของบริษัทในเครือได้
● รองรับการคิดภาษีทั้งแบบ Cash Basis และ Accrual Basis
● รองรับวิธีการตรวจนับสินค้าทั้งแบบระหว่างงวด (Perpetual) และแบบตลอดงวด (Periodic)
● สามารถกำหนดเป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.
● เลือกประมวลผลได้ทั้งแบบ Batch คือบันทึกข้อมูลเก็บไว้และประมวลผล หรือแบบ Online ที่ปรับปรุงข้อมูลทันทีขณะบันทึก
● มีระบบแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) ที่มีความหมาย และเข้าใจง่าย
● มีรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
● มี On – Line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
● กำหนดจำนวนงวดในการทำงบการเงินได้เอง ปีละ 1 – 12 งวด
● เก็บข้อมูลทุกงวดได้ไม่จำกัดจำนวนปี
● บันทึก / แก้ไข / ลบ รายการรายวันย้อนหลังได้ตลอดเวลา
● เปลี่ยนแปลงรหัสผังบัญชีย้อนหลังได้สะดวก และรวดเร็ว
● สามารถดึงข้อมูลรายวันที่ผ่านรายการแล้วขึ้นมาลบหรือแก้ไขได้เลย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลเดิม ระบบจะจัดการให้อัตโนมัติ
● คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight line method) อัตโนมัติ
● ผู้ใช้กำหนดรหัสผังบัญชีได้เอง ตามความเหมาะสม
● รหัสผังบัญชีมีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษรและบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
● รหัสผังบัญชีย่อย (รหัสแผนก) โดยแบ่งได้ถึง 4 ส่วนมีความยาวสูงสุด 15 ตัวอักษร และบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
● รหัสสมุดรายวันความยาวสูงสุด 2 ตัวอักษร และบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
● บันทึกรายการรายวันได้ 9 ล้านรายการต่องวดบัญชี
● ในแต่ละรายการรายวันสามารถบันทึกรายการเดบิต เครดิตได้ 500 รายการ
● มีการตรวจสอบยอดรวมเดบิต และเครดิตให้ในขณะที่บันทึก เพื่อป้องกันกรณีบัญชีไม่ได้ดุล
● บันทึกรายการค้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Entry) และบันทึกแบบเร็วโดยกำหนดเป็นรูปแบบรายวัน (Recurring Entry)
● การกำหนดรูปแบบรายวัน กำหนดได้ 3 แบบคือตัวเลขเท่ากันทุกครั้ง เปอร์เซ็นต์ หรือตัวเลขไม่แน่นอน
● กำหนดงบประมาณได้ทั้งตามผังบัญชี หรือตามรหัสผังบัญชีย่อย (รหัสแผนก) และระบุได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ และบาท
● งบทดลองสามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบ 3 และ 5 หมวด
● รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกแสดงได้ทั้งแบบงวดและแบบสะสมปี โดยเลือกให้แสดงรายละเอียดของบัญชีตรงข้าม หรือแสดงคำอธิบายรายการก็ได้
● รายงานงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนการผลิต, งบต้นทุนการขาย, งบกำไรขาดทุน, งบดุล ซึ่งแสดงได้ทั้งประจำงวด ประจำปีหรือเปรียบเทียบย้อนหลังกับงวดหรือปีที่ต้องการ
● มี Report Generator สำหรับงบการเงินให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ เช่น แบบแจกแจง, แบบสรุป, แบบเปรียบเทียบกับงวดหรือปีก่อนๆ สูงสุด 6 ช่อง
● กรณีแยกแผนกสามารถแสดงงบการเงินแยกตามแผนกได้ และแสดงงบรวมทุกแผนกได้อีกด้วย
● มีรายงานรายวันต่างๆ เรียบตามวันที่ เลขที่เอกสารเลขที่บันทึก สมุดรายวัน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฯลฯ
● มีรายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน, งบประมาณเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน, กระแสเงินสด ฯลฯ
● สั่งปิดบัญชี และสร้างรายการรายวันในการปิดบัญชีให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของระบบ GL

● ทำงานภายใต้ Windows 95 / 98 / XP / Vista / 7 / 8 / 10
● ใช้ได้กับเครือข่าย LAN
● คุณสมบัติ Merge Files ช่วยบันทึกรายวัน
● ทำงานแบบ GUI สวยงาม
● คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ
●  มีเครื่องคิดเลขช่างคิด
● Report Genarator สร้างรูปแบบรายงานได้เอง
● Export ข้อมูลเป็น Text, MS-Excel ฯลฯ
● Convert ข้อมูลจาก GL for DOS ได้
● ถูกต้องตามประกาศสรรพากร
● ผ่านการ QC จากผู้เชี่ยวชาญ
● ข้อมูลปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต ด้วยระบบ Security
● ระบบการค้นหา รวดเร็วจนน่าทึ่ง
● มีหัวข้อ Backup / Restore
● บันทึก / แก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา