สิทธิประโยชน์สัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล
(GENiUS HRM Maintenance Agreement)

        ผู้สมัครสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการขอรับบริการ และได้รับประโยชน์ต่างๆ จากทางบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ภายในระยะเวลาประกัน ตามรายการดังนี้

สิทธิประโยชน์

  ● ไม่คิดค่าใช้จ่าย
      1. ขอรับคําปรึกษาปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ (ตัวแทนจําหน่าย) ทางโทรศัพท์ / โทรสาร / อีเมล์ (e-Mail) / ไลน์ (Line) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันและเวลาทําการ 09.00 น. – 17.00 น.
2. รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผ่นต้นฉบับ เช่น แผ่นเสีย, เครื่องติดไวรัส, สิทธิ์เสีย,  ย้ายสิทธิ์เครื่องใช้งาน 

      3. Upgrade โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด
      4. ขอรับเอกสารสัญญาฉบับใหม่ กรณีมีการแก้ไขข้อมูล หรือเอกสารชำรุดเสียหาย 
      5. ได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมฯ หรือสินค้าต่างๆ ของทางบริษัทฯ

  ● รับส่วนลดพิเศษในการขอรับบริการ
      1. การแก้ไขข้อมูล หรือการแก้ไขโปรแกรม
      2. การบริการนอกสถานที่ 
      3. การอบรมโปรแกรม 
      4. การสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ ของบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
      5. การทำสัญญาประกันโปรแกรมฯ ล่วงหน้า
      6. การสั่งซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมเพิ่ม