ลูกค้าใหม่ เดือนเมษายน 2561 บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

      เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือชลเจริญกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2529 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการการเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนกว่า 3 ล้านบาท ผู้บริหารที่นี่ ปรับระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมจีเนียส เงินเดือนและโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน ของ Thaisoftware GENiUS HRM เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร คือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร และทุกธุรกิจ ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
      ☆ ป้องกันการทุจริต
      ☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
      ☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
      ☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
      ☆ มีความสุขในการทำงาน
      ☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน