รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

        ไม่เพียงมาตรฐานการันตีคุณภาพของซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ผลงานพัฒนาของเรายังได้รับรางวัลการันตีในด้านต่างๆ จากหลายสถาบัน และเป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทซอฟต์แวร์คนไทยที่สามารถพัฒนาระบบงานให้มีความสามารถและประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมความมั่นใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ชื่อ : Certificate Of AppreciationProudly Present to Tech Developper / Software House

ระบบที่ได้รับรางวัล : โปรแกรมระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2562

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

ชื่อ : Certificate Of Appreciation Proudly Present to Tech Developper / Software House

ระบบที่ได้รับรางวัล : โปรแกรมระบบบันทึกเวลาทำงาน GENiUS TA

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2562

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

ชื่อ : Certificate Of Appreciation Proudly Present to Tech Developper / Software House

ระบบที่ได้รับรางวัล : โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล GENiUS HRM

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2562

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

ชื่อ : ใบรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2558

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

ชื่อ : Top Sales Award ครั้งที่ 2, 3, 4, 5 โครงการซอฟต์แวร์ไทยลุ้นโชค ลุ้นรถ

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2553 ถึง 2555

หน่วยงาน : สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

ชื่อ : ใบรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO / IEC 29110)

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2555

หน่วยงาน : มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ชื่อ : ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001 : 2015

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2561

หน่วยงาน : สภาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ

ชื่อ : ประกาศนียบัตร โครงการยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2553

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชื่อ : ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีการนำซอฟแวร์ไทยมาใช้อย่างยอดเยี่ยม

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2552

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SiPA)
และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

ชื่อ : เมธีส่งเสริมนวัตกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ (Inbovation Ambassador 2009)

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2552

หน่วยงาน : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ : iTAP Award “Best New Product Development”

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2550

หน่วยงาน : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชื่อ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Tourism & Hopitally Application
โครงการ Thailand ICT Awards 2008 (TICTA)

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2551

หน่วยงาน : กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย

(The Association of Thai Computer Industry – ATCI)

ชื่อ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Education and Training
โครงการ Thailand ICT Awards 2004 (TICTA)

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2547

หน่วยงาน : กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสหากรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย
(The Association of Thai Computer Industry – ATCI)

ชื่อ : รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภท Best Performance Chip Magazine

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2545

หน่วยงาน : นิตยสาร Chip Magazine

ชื่อ : รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยองค์กร

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2544

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน

ชื่อ : รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทโปรแกรมระบบบัญชี

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2541

หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

ชื่อ : รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทโปรแกรมพจนานุกรม

ปีที่ได้รับ : ปีพุทธศักราช 2541

หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ