เจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมคุณภาพ

จำนวน 1 อัตรา (ด่วนมาก)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง 
 2. วุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ หรือประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านต่อไปนี้
  • PC Hardware and Network
  • Windows 95/98/Me/XP/NT/2000
  • Internet
  • Software Testing Concept
 4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
 6. มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 7. หากมีความรู้เกี่ยวกับ มอก.9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008), Linux, Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
 • ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
 • ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาจากหน่วยงานค้นคว้าและพัฒนา และบริษัทรับจ้าง
 • ทดสอบสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำออกวางจำหน่าย
 • รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโปรแกรม และสินค้า
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนจำหน่าย เช่น เอกสารการปรับปรุงโปรแกรม
 • จัดทำ และปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้มีความทันสมัย และเหมาะสม
 • พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดสอบโปรแกรมและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
 • ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรังปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • ดูแลรับผิดชอบระบบ Infrastructure ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • ประเมินผลสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th