โครงการ “มอบโปรแกรมเงินเดือน GENiUS Payroll ให้ผู้ประกอบการฟรี”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(ใช้งานฟรี 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

วัตถุประสงค์

       1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระบบสากล
       2. ลดภาระและต้นทุนด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งข้อมูล เอกสาร
       3. เสริมสร้างวิสาหกิจ SMEs ให้มีอนาคตและมีนวัตกรรมให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้ 
 ภาคการผลิต : อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม, เครื่องจักรกล, ยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์, หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ฯลฯ
 ภาคบริการ : โรงแรมและภัตตาคาร, บริการท่องเที่ยว, บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปา และสังคม
 ภาคการค้าปลีก : ร้านค้าในรูปแบบต่างๆ
 ภาคการค้าส่ง : ธุรกิจแฟรนไชส์ ฯลฯ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ : กรอกรายละเอียด “แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (Form 1)”  และจัดส่งมาที่บริษัท
2. การพิจารณาคัดเลือก : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแจ้งผลภายใน 3 วัน
3. แจ้งผล : กรณีผ่านการคัดเลือกให้จองการอบรม โดยกรอกรายละเอียด “แบบฟอร์มใบจองการอบรมและติดตั้งโปรแกรมถึงสถานที่ของลูกค้า (Onsite Training) (Form 2)”
4. อัตราค่าบริการอบรมและติดตั้งถึงสถานที่ลูกค้

สถานที่

ค่าอบรม+ติดตั้ง

ค่าเดินทางและที่พัก

กรุงเทพฯ

2,500 บาท

ปริมณฑล

3,500 บาท

500 บาท

ต่างจังหวัด 5,000 บาท

ตามจริง

หมายเหตุ : ● อัตราค่าอบรม+ติดตั้ง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
             ● ระยะเวลาอบรม+ติดตั้ง 1 วัน (4 – 6 ชั่วโมง)

5. รับโปรแกรมเงินเดือน GENiUS Payroll เพื่อใช้งานฟรี 1 ปี ณ วันอบรม
6. ติดตามผลการใช้งานซอฟต์แวร์ ภายหลังจากที่ได้รับมอบซอฟต์แวร์ไปใช้งานแล้วภายในระยะเวลา 3 เดือน
7. ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติของกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต / ภาคบริการ / ภาคค้าปลีก / ภาคค้าส่ง
2. มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
3. ผู้บริหารสูงสุด และคณะผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับการบริหารและจัดการ และพร้อมให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมและลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างแท้จริง
4. กิจการที่มีความพร้อมที่จะปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานระดับต้นและระดับปฏิบัติงาน มารับผิดชอบอย่างจริงจัง

การพิจารณาคัดเลือกกิจการ

1. พิจารณาเบื้องต้นจากแบบฟอร์มเอกสารแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ลดเวลาการทำงาน และลดต้นทุนพลังงานและอื่นๆ
2. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ได้มาตรฐาน และการวางแผนระบบการจ่ายผลตอบแทนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. มีเครื่องมือในการจัดเก็บประวัติพนักงาน ประวัติการฝึกอบรม และอื่นๆ เพื่อการวางแผนกำลังคนและการพัฒนาบุคลากร
4. มีการบริหารอย่างเป็นระบบ และได้ตามมาตรฐานสากล
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ.    
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการมอบโปรแกรมเงินเดือน GENiUS Payroll ให้ผู้ประกอบการฟรี