ทีมพัฒนาเว็บไซต์

น.ส. มลดา ละมุล
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

น.ส. กาญจนา อุทุมพิรัตน์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายพัทธนันท์ ซีกงูเหลือม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายชนะภพ กาญจนานิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์