คุ้มค่าการลงทุนลดต้นทุนขององค์กร

      ในอดีตการลงทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร จำเป็นจะต้องลงทุนทั้งในส่วนของ Hardware และ Software แต่เมื่อใช้ Cloud Computing องค์กรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ IT ขององค์กรได้หลายเท่า ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง Hardware อีกต่อไป เนื่องจาก Hardware และ Software ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ Cloud Computing และสามารถเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ดังนั้นต้นทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ IT ขององค์กร ผ่านระบบ Cloud Computing จะน้อยกว่าการลงทุนด้าน IT เองทั้งหมด (โดยไม่ใช้ Cloud Computing) ไม่น้อยกว่า 3 เท่า